Cogito Sp. z o.o.

41-807 Zabrze Ul. Kopalniana 9D

REGON: 240998343

NIP: 6452468331

 

 

Szanowni Państwo,

 

W związku z realizacją projektu nr WND-RPSL.03.03.00-24-0478/18-001 o tytule: 'Wprowadzenie internetowej platformy dystrybucyjnej dla optymalizacji, automatyzacji i poprawy efektywności procesów biznesowych B2B i B2E oraz umożliwiającej zarządzanie parkiem maszynowym u klientów'

 

Projekt realizowany w ramach konkursu zamkniętego nr RPSL.03.03.00-IP.01-24-011/18 z

Osi Priorytetowej: III. Konkurencyjność MŚP dla działania: 3.3. Technologie informacyjno-komunikacyjne w działalności gospodarczej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

 

Przedkładamy zapytanie ofertowe na :

dostawę, instalację i uruchomienie systemu ERP jako podstawy dla zintegrowanej platformy B2B - 1 komplet.

Kod CPV 48000000-8 - Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne.

Specyfikacja techniczna i funkcjonalna zamówienia:

 

Faktury

• wystawienie faktur sprzedażowych i zakupowych,

• fiskalizację sprzedaży dla osób fizycznych,

• obsługę transakcji w złotówkach i w walutach obcych,

• wystawianie dokumentów korygujących (korekty: danych, ilości, wartości (ceny), stawki VAT, zbiorcza/rabat),

• sprzedaż/zakup ze standardowymi formami płatności (gotówka, przelew, kompensata), jak również zdefiniowanymi przez Użytkownika programu,

• prowadzenie rejestru usług i kontrahentów.

Handel

• prowadzenie wielu magazynów jednocześnie,

• określenie metody rozliczania magazynu (FIFO, LIFO, AVCO),

• przeprowadzenie inwentaryzacji,

• prostą produkcję,

• obrót opakowaniami kaucjonowanymi,

• tworzenie deklaracji Intrastat,

• współpracę z Krajowym Rejestrem Długów w celu weryfikacji wiarygodności kontrahentów,

• prowadzenie sprzedaży internetowej (współpraca z Presta lub równoważnym systemem),

• współpracę z czytnikami kodów kreskowych, kolektorami danych, drukarkami etykiet.

Kasa Bank

• prowadzenie dowolnej ilości kas i rachunków bankowych również w walutach obcych,

• definiowanie dowolnych form płatności,

• rozliczenia dokumentów w różnych walutach, przy czym jeden z tych dokumentów musi być wystawiony w PLN, a drugi w walucie obcej,

• automatyczne tworzenie różnic kursowych podczas rozliczania dokumentów w walucie,

• możliwość generowania dokumentów kompensat,

• seryjne rozliczenia dokumentów dla jednego lub wielu podmiotów z Listy dokumentów nierozliczonych,

• seryjne rozliczanie dokumentów z Preliminarza płatności,

• możliwość wystawiania not odsetkowych, ponagleń zapłaty oraz potwierdzeń sald,

• elektroniczną wymianę danych z bankiem zarówno poprzez eksport przelewów do pliku jak również import zrealizowanych przelewów z pliku dostarczonego przez bank,

• możliwość wymiany danych z bankami poprzez webserwisy

• wykonanie zbiorczego zestawienia wpływów i wydatków na poszczególne dni, zarówno tych już wprowadzonych (zapisów) jak i planowanych (zdarzeń) - Kalendarz.

Księgowość

• tworzenie okresów obrachunkowych,

• stworzenie wielopoziomowego planu kont oraz wykorzystanie funkcji grup kont,

• księgowanie do jednego lub wielu dzienników cząstkowych,

• generowanie zestawienia obrotów i salda za dowolny okres,

• wykorzystanie schematów księgowych do automatycznego księgowania wszystkich dokumentów oraz deklaracji,

• predekretację dokumentów,

• prowadzenie pełnej ewidencji VAT oraz wydruk deklaracji VAT-7 i VAT-7K, VAT-UE, VAT-9M, VAT-27 i wysyłanie deklaracji do systemu e-Deklaracji,

• sporządzanie VAT-ZD do deklaracji VAT-7,

• rozliczanie VAT na zasadach ogólnych i metodą kasową,

• obliczanie zaliczek na PIT-36, PIT-36L, CIT-8 a także obliczanie i wysyłanie drogą elektroniczną deklaracji rocznych,

• inicjalizację bilansu otwarcia na podstawie sald kont roku poprzedniego,

• oddzielne ewidencjonowanie dokumentów, które nie są fakturami VAT, np. dowody wewnętrzne, polisy ubezpieczeniowe, zlecenia itp.,

• księgowanie dokumentów bezpośrednio z innych modułów, np. list płac z modułu Płace i Kadry lub dokumentów OT, LT z modułu Środki Trwałe,

• parowania ze sobą dekretów na kontach rozrachunkowych,

• generowanie automatycznych różnic kursowych i kompensat w momencie rozliczania rozrachunków,

• tworzenie zestawień księgowych, w tym: bilans firmy, rachunek zysków i strat, przepływy środków pieniężnych itd.

Moduł ERP poprzez swoją funkcjonalność przeznaczony jest do wspomagania obsługi zoptymalizowanych procesów w ramach obszarów B2B .

1 komplet to licencja serwerowa lub zestaw licencyjny niezbędny dla obsłużenia przedstawionych wymagań funkcjonalnych w ramach naszej firmy.

 

Powyższe wartości niematerialne i prawne są niezbędne do prawidłowej realizacji projektu oraz utrzymania rezultatów w okresie trwałości. Moduły wykorzystane zostaną we wszystkich etapach realizacji projektu do obsługi systemu oraz zoptymalizowanych procesów i będzie wykorzystywany przez zespół Wnioskodawcy zarówno w okresie realizacji projektu jak i w okresie trwałości.

 

Objaśnienie:

Ilekroć w opisie przedmiotu zamówienia występują nazwy konkretnych elementów lub funkcji lub określenia (parametry techniczne) sugerujące elementy lub funkcje konkretnych firm, producentów Wykonawca winien uznać, iż podano produkty przykładowe, a Zamawiający dopuszcza możliwość zastosowania elementów lub funkcji równoważnych o właściwościach, parametrach technicznych nie gorszych niż przyjęto w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia.

 

Zakres wykluczenia:

W celu uniknięcia konfliktu interesów zamówienie nie może być udzielone podmiotom powiązanym osobowo lub kapitałowo z zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:

 1. uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
 2. posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji,
 3. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika, pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w   linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli'.

 

Wymagania formalne:

 

 1. Ofertę należy złożyć na załączonym formularzu ofertowym - Załącznik nr 1.
 2. Do oferty prosimy dołączyć potwierdzenie odbioru niniejszego zapytania ofertowego zawierające oświadczenie o braku powiązań kapitałowych i osobowych - Załącznik nr 2.
 3. Zamawiający nie przewiduje składania ofert wariantowych.
 4. Termin realizacji zamówienia/umowy 31.03.2019.
 5. Zamawiający przewiduje zmianę umowy w zakresie terminu dostawy.
 6. Oferty należy składać elektronicznie (poczta e-mail: wojciech@cogitoeu.pl) lub za pośrednictwem poczty lub osobiście w siedzibie zamawiającego w dniach od 11.10.2018 r. do 22.10.2018 r.
 7. Ofertę należy złożyć na załączonym formularzu ofertowym.
 8. Termin związania z ofertą wynosi 30 dni, licząc od daty upływu składania ofert.
 9. Zainteresowane podmioty mogą uzyskać wszelkie niezbędne informacje na temat procedury wyboru oraz wymagań technicznych pod nr  telefonu +48 32 234 64 60 i faxu: +48 32 234 63 61 oraz w siedzibie zamawiającego od 11.10.2018 do 22.10.2018 r. w godzinach od 08:00 do 16:00.

 

Ilekroć w opisie przedmiotu zamówienia występują nazwy konkretnych elementów lub funkcji lub określenia (parametry techniczne) sugerujące elementy lub funkcje konkretnych firm, producentów Wykonawca winien uznać, iż podano produkty przykładowe, a Zamawiający dopuszcza możliwość zastosowania elementów lub funkcji równoważnych o właściwościach, parametrach technicznych nie gorszych niż przyjęto w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia.

 

W trakcie oceny ofert będą stosowane następujące kryteria oceny:

Przy wyborze oferty najkorzystniejszej dla każdego z zadań, Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami:

 

Kryterium nr 1 - Cena ofertowa netto IPCn - 60 pkt.

 

Zamawiający przyzna punkty w tym kryterium w następujący sposób:

Cena ofertowa netto IPCn - maksymalnie 60 pkt - liczona wg następującego wzoru:

 

CN

IPCn = ----- x 60 pkt.

CB

 

gdzie poszczególne litery oznaczają:

IPCn - liczba punktów w kryterium cena ofertowa netto,

CN - najniższa cena ofertowa netto spośród wszystkich rozpatrywanych i nieodrzuconych ofert,

CB - cena ofertowa oferty badanej (przeliczanej).

 

Kryterium nr 2 - Czas udzielonej gwarancji świadczonej u klienta  (liczony w miesiącach) IPGw - łącznie do 25 pkt.

Zamawiający przyzna punkty w tym kryterium w następujący sposób:

 

ILGB

IPGw = ----- x 25 pkt.

ILGN

 

gdzie poszczególne litery oznaczają:

IPGw - liczba punktów w kryterium 'Gwarancja',

ILGN - najdłuższa Gwarancja określona w miesiącach spośród wszystkich rozpatrywanych i nieodrzuconych,

ILGB - ilość miesięcy Gwarancji oferty badanej (przeliczanej).

 

Kryterium nr 3 - Czas rozpoczęcia naprawy serwisowej (liczony w dniach roboczych od dnia zgłoszenia) IPSe - 15 pkt.

Zamawiający przyzna punkty w kryterium 'Czas rozpoczęcia naprawy serwisowej' IPSe licząc od dnia zgłoszenia w następujący sposób:

- od 0 dnia - do 2 dni - 15 pkt;

- od 3 dni- do 4 dni - 10 pkt;

- od 5 - do 7dni -5 pkt;

                  - powyżej 7 - 0 pkt.

Za podstawową jednostkę rozliczeniową przyjmuje się 1 dzień roboczy (słowne : jeden dzień roboczy).

 

Wybór oferty najkorzystniejszej :

Za ofertę najkorzystniejszą będzie uznana oferta, która przy uwzględnieniu powyższych kryteriów i ich wag otrzyma najwyższą punktację.

W ramach wszystkich wskazanych i opisanych kryteriów, Wykonawca otrzyma łączną (końcową) ilość punktów wyliczoną w następujący sposób:

 

KIP = IPCn + IPGw +IPSe

 

gdzie poszczególne symbole oznaczają:

KIP - końcowa ilość punktów przyjęta do oceny oferty Wykonawcy,

IPCn - ilość punktów uzyskanych w kryterium: cena ofertowa netto.

IPGw - ilość punktów uzyskanych w kryterium: czas udzielonej gwarancji,

IPSe - ilość punktów uzyskanych w kryterium: czas przystąpienia do naprawy serwisowej licząc od dnia zgłoszenia.

 

Jeżeli nie będzie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że dwie lub więcej ofert otrzyma taką samą punktację, zamawiający spośród tych ofert wybierze ofertę z najniższą ceną, a jeżeli zostały złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie przez siebie określonym ofert dodatkowych.

 

Uwaga: przy obliczaniu punktów, Zamawiający zastosuje zaokrąglenie do dwóch miejsc po przecinku.

 

Z poważaniem,

 

Wojciech Szumiński

Prezes Zarządu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 1

 

FORMULARZ  OFERTOWY

 

W związku z zapytaniem ofertowym z dnia 11.10.2018 w ramach projektu

Nr WND-RPSL.03.03.00-24-0478/18-001

a dotyczącym dostawy, instalacji i uruchomienia systemu ERP jako podstawy dla zintegrowanej platformy B2B.

niniejszym składamy następującą ofertę:

 

Lp.

Informacja o Dostawcy/Wykonawcy

1

Data wystawienia oferty

 

2

Nazwa firmy Oferenta (Wykonawcy)

 

3

Adres firmy Oferenta (Wykonawcy)

 

4

Numer telefonu do kontaktu

 

5

Adres poczty elektroniczne e-mail

 

6

NIP

 

7

Nazwisko do kontaktu

 

 

Oferta rzeczowo-finansowa

8

Nazwa i wersja systemu ERP jako podstawy dla zintegrowanej platformy B2B - 1 komplet

 

9

Cena netto za przedmiot dostawy

 

10

Cena brutto za przedmiot dostawy

 

11

Czas rozpoczęcia naprawy serwisowej (liczony w dniach roboczych od dnia zgłoszenia)

 

12

Czas rozpoczęcia naprawy serwisowej (liczony w dniach roboczych od dnia zgłoszenia)

 

13

Termin płatności w dniach

 

14

Termin wykonania dostawy

31.03.2019

15

Termin związania ofertą

30 dni

 

Oświadczamy, że:

 1. Zapoznaliśmy się z warunkami zapytania ofertowego i je akceptujemy.
 2. Nie spełniamy warunków zakresu wykluczenia i nie podlegamy wykluczeniu.
 3. Podane ceny uwzględniają wszystkie koszty związane z wykonaniem przedmiotowej dostawy zgodnie z zapytaniem ofertowym.
 4. Oferowane oprogramowanie spełniania postawione wymagania techniczne i funkcjonalne postawione w zapytaniu ofertowym.

 

………………………………….

(podpis osoby upoważnionej

do reprezentowania oferenta)

Załącznik nr 2

 

………………., dnia …...2017  r.

 

POTWIERDZENIE

 

Potwierdzamy  odbiór zapytania ofertowego z dnia  11.10.2018  a dotyczącego dostawy, instalacji i uruchomienie systemu ERP jako podstawy dla zintegrowanej platformy B2B.

 

Zapytanie w ramach projektu nr WND-RPSL.03.03.00-24-0478/18-001 wystosowała firma :

 

Cogito Sp. z o.o.

41-807 Zabrze Ul. Kopalniana 9D

REGON: 240998343

NIP: 6452468331

 

OŚWIADCZENIE

 

Ponadto oświadczamy, że nie istnieją powiązania kapitałowe i/lub osobowe pomiędzy Zamawiającym Cogito Sp. z o.o. z siedzibą pod adresem 41-807 Zabrze Ul. Kopalniana 9D NIP: 6452468331 a naszą firmą.

Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Wnioskodawcą a Wykonawcą, polegające na:

 • uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
 • posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji;
 • pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta,  pełnomocnika;
 • w pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.    

 

 

………………………………….

(podpis osoby upoważnionej

do reprezentowania oferenta)

Znajdź nas na Allegro

część naszej oferty znajdziesz na allegro.pl

Zobacz nasz sklep online

skorzystaj z systemu on-line dla stałych odbiorców

+48 798 428 428

w razie jakichkolwiek pytań skontaktuj się z nami

Copyrights © 2017 Cogito sp. z o.o. Wszelkie prawa zastrzeżone

realizacja: icube.pl