Wszystkie kategorie
1.
wybierz markę
2.
wybierz typ
3.
wybierz model

REGULAMIN ZAKUPÓW DLA KLIENTÓW POSIADAJĄCYCH STATUS PRZEDSIĘBIORCÓW DOKONUJĄCYCH ZAKUPÓW W COGITO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ zs. W ZABRZU PRZY KOPALNIANEJ 9D

za pośrednictwem sklepu internetowego działającego pod adresem www.cogitoeu.pl, infolinii +48 327072000

platformy B2B oraz sklepów stacjonarnych

 

Sklep internetowy prowadzony pod adresem www.cogitoeu.pl, platforma B2B oraz sklepy stacjonarne prowadzone są przez:

 

COGITO Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla miasta Gliwice – X Wydział Gospodarczy, pod numerem KRS 0000313873, kapitał zakładowy w wysokości 3.000.000,00 zł opłaconym w całości, nr NIP 6452468331, nr Regon 240998343, z siedzibą przy ul. Kopalnianej 9D, 41 – 908 Zabrze


Niniejszy regulamin obowiązuje jedynie klientów posiadających status przedsiębiorcy w rozumieniu art. 4 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców tj. z dnia 11 czerwca 2019 r. (Dz. U. z 2019 r. poz. 1292)


§1

Przyjmowanie zamówień

 1.             Cogito Sp. z o.o. prowadzi sprzedaż towarów za pośrednictwem sklepu internetowego działającego pod adresem www.cogitoeu.pl, platformy B2B oraz sklepów stacjonarnych. Informacje na temat towarów zamieszczone są na stronie internetowej www.cogitoeu.pl.
 2.             Ilekroć w niniejszym regulaminie jest mowa o:
 3.      Kliencie należy przez to rozumieć osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną - wykonująca działalność gospodarczą. Za przedsiębiorców uważa się również wspólników spółki cywilnej, w zakresie wykonywanej przez nich działalności gospodarczej.
 4.      Sprzedającym należy przez to rozumieć Cogito Sp. z o.o. zs. w Zabrzu przy ulicy Kopalnianej 9D. W treści regulaminu oznaczenia Sprzedający, Cogito Sp. z o.o. oraz www.cogitoeu.pl mają takie samo znaczenie.
 5.             Klient może składać zamówienia za pośrednictwem strony www.cogitoeu.pl, platformy B2B oraz sklepów stacjonarnych Cogito.
 6.             Sprzedający zastrzega sobie prawo telefonicznego lub mailowego potwierdzenia przyjęcia zamówienia, także co do ilości zakupionych produktów oraz ceny sprzedaży.
 7.             Składając zamówienie, Klient potwierdza, iż zapoznał się z niniejszym regulaminem oraz potwierdza, że wyraża zgodę na zawarcie umowy sprzedaży na warunkach w nim określonych.
 8.             Składając zamówienie, Klient wyraża zgodę na wystawienie przez Sprzedającego faktury VAT.
 9.             Na podstawie niniejszego regulaminu Strony wyłączają rękojmię w zakresie sprzedaży dokonywanej pomiędzy ich przedsiębiorstwami.

 

§2

Ceny produktów

 1.             Towary oferowane do sprzedaży za pośrednictwem sklepu internetowego działającego pod adresem www.cogitoeu.pl zawierają informację o cenach. Ceny produktów są cenami brutto.
 2.             Cena podana Klientowi jest wiążąca w chwili złożenia przez niego zamówienia i obowiązuje do czasu zakończenia transakcji.
 3.             Do każdego zrealizowanego zamówienia wystawiana jest faktura VAT.
 4.             Sprzedający zastrzega sobie prawo do zmiany cen produktów znajdujących się w ofercie, wprowadzania nowych produktów do oferty, jak równieżwycofywania produktów z oferty.

 

§3

Zapłata za produkty.

 1.     Na www.cogitoeu.pl, platformie B2B oraz w sklepach stacjonarnych obowiązują następujące formy płatności:

-        pobranie,

-        gotówka przy odbiorze,

-        przelew,

-        przedpłata

 1.             Przy wyborze przez Klienta jako płatności przedpłaty, jeżeli Klient nie ureguluje należności w terminie 3 dni roboczych od złożenia zamówienia i należna kwota nie zostanie uznana na rachunku bankowym Sprzedającego, Sprzedający dokonana anulowania zamówienia.
 2.             Wybór jako formy płatności gotówki przy odbiorze (pobrania) oznacza, iż zapłata za towar dokonywana jest w chwili jego doręczenia. Cogito Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za brak odbioru zamówionego towaru powstały wskutek braku przez Klienta gotówki przy odbiorze towaru.

 

§4
Realizacja zamówienia

 1.             Sprzedający dokłada należytejstaranności, aby realizacja zamówienia nastąpiła w ciągu 7 dni roboczych na towar dostępny w magazynie Cogito. W przypadku, gdy towar nie jest dostępny w magazynie, Klient otrzyma informację o terminie realizacji zamówienia.
 2.             Do czasu realizacji zamówienia nie wlicza się czasu dostawy, który zależy od wybranego przez Klienta sposobu dostawy.
 3.             Złożenie zamówienia pociąga za sobą obowiązek zapłaty, o czym Klient jest informowany przy składaniu zamówienia, przed dodaniem towaru do koszyka i jest równoznaczny z zawarciem umowy sprzedaży podlegającej prawu polskiemu oraz zasadom niniejszego regulaminu.
 4.             Zamówienie zostanie zrealizowane jedynie wtedy, gdy pełnowartościowy produkt jest dostępny w magazynie, o czym Klient uzyskuje informację przed złożeniem zamówienia. Sprzedający zastrzega sobie prawo weryfikacji dokonanego zamówienia oraz jego anulowania w przypadkach uzasadniających wątpliwości co do możliwości realizacji zamówienia. Ponadto, Sprzedający zastrzega możliwość anulowania zamówienia złożonego przez Klientów zalegających z zapłatą za uprzednio dokonane zakupy, jak również w przypadku istnienia jakichkolwiek wątpliwości co do kondycji finansowej składającego zamówienie.
 5.             W przypadku gdy część zamówienia składającego się z kilku produktów nie jest aktualnie dostępna, Klient jest o tym informowany telefonicznie bądź mailowo i podejmuje decyzję o sposobie jego realizacji (częściowa realizacja, wydłużenie czasu oczekiwania, anulowanie całości zamówienia bądź wybór produktu zamiennego).
 6.     W przypadku zamówień składających się z kilku produktów o różnej dostępności, a mających zostać dostarczonymi w jednej przesyłce, termin realizacji zamówienia będzie uzależniony od terminu skompletowania przez Sprzedającego ostatniego produktu, na które składa się dane zamówienie, chyba że Strony postanowią inaczej.
 7.     Cogito Sp. z o.o. zastrzega, iż Klient nie ma możliwości rezygnacji z zamówienia złożonego indywidualnie pod Klienta, w przypadku, gdy dotyczy ono zarówno oryginalnych jak i zamiennych części do maszyn producentów JCB, CATERPILLAR, VOLVO oraz innych producentów OEM.
 8.     W przypadku, gdy towar nie znajduje się w ofercie stałej Cogito i jest zamawiany dla Klienta, w przypadku zwrotu takiego towaru, Cogito zastrzega prawo do potrącenia opłaty manipulacyjnej w kwocie 30% wartości zamówionego towaru.

 

 1.             Cogito Sp. z o.o. realizuje zamówienia pochodzące z poza granicy Polski jedynie po wcześniejszym dokonaniu przez Klienta przedpłaty, lub zapłaty za towar w całości.

 

§5

Dostarczenie zamówienia.

 1.             Koszt przesyłki uzależniony jest od wartości zamówienia, formy płatności, ilości zamówionego produktu, sposobu dostawy oraz kraju docelowego. Klient uzyskuje informację o koszcie przesyłki przed złożeniem zamówienia. Kwota stanowiąca koszt dostawy doliczana jest do faktury VAT jako osobna pozycja, chyba, że dostawa następuje na koszt Cogito Sp. z o.o..
 2.             Jeżeli towar stanowiący przedmiot zamówienia ma być przesłany przez Sprzedającego do miejsca, które nie jest miejscem spełnienia świadczenia, poczytuje się w razie wątpliwości, że wydanie zostało dokonane z chwilą, gdy w celu dostarczenia towaru na miejsce przeznaczenia Sprzedający powierzył go przewoźnikowi trudniącemu się przewozem rzeczy tego rodzaju.
 3.             Z chwilą wydania zamówionego towaru firmie kurierskiej, na Klienta przechodzą wszelkie ryzyka i niebezpieczeństwa związane z posiadaniem sprzedanego towaru, w szczególności ryzyko uszkodzenia, czy utraty rzeczy.
 4.             Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności jeżeli nie było możliwości dostawy zamówionego towaru w wyniku podania przez Klienta błędnych danych adresowych. 
 5.             Sprzedający dokonuje wysłania towaru do klienta za pośrednictwem firm kurierskich DHL, RABEN, TNT. Klient posiada możliwość dodatkowego ubezpieczenia zamówionego towaru bezpośrednio w firmach kurierskich, na zasadach przez nie określonych.
 6.             Klient ma prawo dokonać na własny koszt i odpowiedzialność wyboru innej firmy kurierskiej.

 

§6

Reklamacje i zwroty

 1.             Klient zobowiązany jest dokonać sprawdzenia towaru w chwili jego odbioru co do zgodności ze złożonym zamówieniem, kompletności i zupełności oraz co do sposobu opakowania i ewentualnych uszkodzeń. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne uszkodzenia towaru powstałe w chwili wydania go do wysyłki. W przypadku dostarczenia przez firmę kurierską uszkodzonego towaru, Klient sporządza protokół reklamacyjny bezpośrednio u Kuriera. Taki protokół przysyła do Sprzedającego mailem oraz w razie potrzeby listownie oryginał na adres Cogito Sp. z o.o., które zastrzega, iż reklamacje zgłoszone w wyniku braku zweryfikowania stanu przesyłki bezpośrednio po jej odebraniu mogą zostać pozostawione bez rozpoznania.
 2.             W przypadku reklamacji produktu oferowanego jako komplet, składającego się z kilku elementów, reklamacji podlega jedynie produkt, a nie poszczególne jego elementy.
 3.             Oferowane za pośrednictwem www.cogitoeu.pl produkty objęte są gwarancją ich producenta. Cogito Sp. z o.o. na oferowane za pośrednictwem www.cogitoeu.pl produkty udziela sześciomiesięcznej gwarancji. Na podstawie niniejszego regulaminu wyłączoną jest odpowiedzialność Cogito Sp. z o.o. z tytułu rękojmi za wady, jak również wyłączona jest odpowiedzialność Cogito Sp. z o.o. za zyski i korzyści utracone przez Klienta.
 4.             W razie przesłania zamówionego towaru na miejsce przeznaczenia za pośrednictwem firmy kurierskiej, kupujący obowiązany jest zbadać przesyłkę w czasie i w sposób przyjęty przy przesyłkach tego rodzaju, jeżeli stwierdził, że w czasie przewozu nastąpił ubytek lub uszkodzenie rzeczy, obowiązany jest dokonać wszelkich czynności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności przewoźnika.
 5.             Reklamacje dotyczące uszkodzeń mechanicznych powstałych podczas transportu rozpatrywane będą tylko na podstawie protokołu reklamacyjnego spisanego w obecności doręczyciela.
 6.             Reklamacje składać należy na adres kontrola@cogitoeu.pl i na adres swojego opiekuna-handlowca.
 7.             Cogito Sp. z o.o. rozpatruje tylko i wyłącznie zgłoszenia reklamacyjne dokonane za pośrednictwem protokołu reklamacyjnego/zwrotu dostępnego na stronie www.cogitoeu.pl w zakładce "REGULAMIN". Dokonując zgłoszenia reklamacyjnego, Klient zobowiązany jest dokładanie opisać przyczynę zgłoszenia, podać parametry sprzętu, w którym towar został zamontowany oraz dołączyć dowód usterki w postaci wydruku z urządzenia diagnostycznego bądź w przypadku usterek mechanicznych, krótkiego filmu wysłanego na adres mailowy swojego opiekuna bądź kontrola@cogitoeu.pl
 8.             Termin rozpatrzenia zgłoszenia reklamacyjne przez Cogito Sp. z o.o. wynosi 14 dni. Termin ten może ulec przedłużeniu w przypadku, gdy zachodzi konieczność odesłania towaru bezpośrednio do jego producenta. W takim przypadku, Klient każdorazowo otrzymuje informacje o przewidywanym terminie rozpatrzenia takiego zgłoszenia.
 9.             Na podstawie niniejszego regulaminu, wyłączona jest odpowiedzialność Cogito Sp. z o.o. za wady wynikające z:
 10.      nieprawidłowego zastosowania lub użytkowania towarów,
 11.      wadliwego montażu towarów,
 12.      montażu przez osoby nieposiadające odpowiednich uprawnień,
 13.      narażenie na działanie czynników zewnętrznych,
 14.      zamontowanych w niesprawnych urządzeniach,
 15.      nieprawidłowej eksploatacji.
 16.          W przypadku uwzględnienia reklamacji, towar nią objęty wymieniany jest na nowy, zaś w przypadku braku możliwości wymiany, Klient otrzyma zwrot należności za towar.
 17.          Zwrotowi podlegają jedynie towary pełnowartościowe, oryginalnie zapakowane.
 18.          W terminie 14 dni od złożenia zamówienia,Klient ma prawo do zwrotu towaru zamówionego z magazynu Cogito. Do zwracanego towaru należy dołączyć wypełniony protokół zwrotu/reklamacji. Dzień złożenia zamówienia jest równoznaczny z dniem wystawienia przez Cogito Sp. z o.o. faktury VAT. Po upływie 14 dni od dnia złożenia zamówienia, zwrot jest możliwy, nie mniej jednak Cogito Sp. z o.o. pobiera z tego tytułu opłatę równą 30% wartości zamówionego towaru, na podstawie wystawionej przez Cogito Sp. z o.o. korekty faktury VAT. Zwrot możliwy jest wyłącznie w przypadku towarów pełnowartościowych i oryginalnie zapakowanych. Brak oryginalnego opakowania, czy też zwrot towaru w uszkodzonym opakowaniu stanowi podstawę do odmowy przez Cogito Sp. z o.o. przyjęcia zwracanego towaru. Cogito może obciążyć Klienta kosztami oryginalnego opakowania zwracanego towaru.

 

§7

Dane osobowe.

 1.              Dokonując zamówienia w Cogito Sp. z o.o., Klient wyraża zgodę na umieszczenie swoich danych osobowych w bazie danych Sprzedającego oraz na ich przetwarzanie oraz wykorzystanie dla celów realizacji umowy.
 2.              Podanie danych Klienta oraz zgoda na ich przetwarzanie są dobrowolne jednakże nie podanie tych danych uniemożliwia zrealizowanie zamówienia przez Cogito Sp. z o.o.
 3.              Administratorem danych osobowych jest prowadząca sklep Cogito Sp. z o.o.
 4.              Klient ponosi odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych danych osobowych.
 5.              Dane osobowe są chronione zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, przy czym Klient ma prawo wglądu do swoich danych osobowych, ich poprawienia oraz żądania ich usunięcia.

 

§8

Produkty i znaki towarowe.

 1.             Cogito Sp. z o.o. dokłada wszelkich starań, aby prezentowane na stronie internetowej opisy produktów były zgodne ze stanem faktycznym. Jednakże, w razie jakichkolwiek wątpliwości prosimy przed złożeniem zamówienia o kontakt telefoniczny, bądź mailowy pod adresem sklep@cogitoeu.pl
 2.             Znajdujące się w wirtualnym katalogu internetowym nazwy produktów, zdjęcia, logo i znaki towarowe stanowią własność ich producentów lub twórców i podlegają ochronie prawnej. Cogito Sp. z o.o. prezentuje je wyłącznie w celach informacyjnych.
 3.             Zabronione jest wykorzystywanie nazw produktów, zdjęć, logo, znaków towarowych bez uprzedniej pisemnej zgody uprawnionego.

§9

Postanowienia końcowe.

 1.             Produkty prezentowane na stronie www.cogitoeu.pl, platformie B2B oraz sklepach stacjonarnych, nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.
 2.             W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, w szczególności Kodeksu Cywilnego oraz ustaw wskazanych w treści regulaminu.
 3.             Klient jest zobowiązany do zapoznania się z treścią niniejszego regulaminu i każdorazowo związany jest jego postanowieniami w chwili dokonywania zamówienia.
 4.             Cogito Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu. O każdej zmianie regulaminu Klienci zostaną powiadomieni na stronie internetowej z jednoczesnym określeniem daty wejścia w życie regulaminu.
 5.             Regulamin niniejszy stanowi integralną część umów sprzedaży zawieranych za pośrednictwem strony internetowej Cogito Sp. z o.o., platformy B2B oraz sklepów stacjonarnych.
 6.             Umowa sprzedaży towaru zawierana jest między Klientem a Cogito Sp. z o.o., której zawarcie potwierdza faktura VAT.
 7.             Miejscem zawarcia umowy sprzedaży jest siedziba Cogito Sp. z o.o.
 8.             Do rozpoznania wszelkich sporów powstałych w związku z zawartymi umowami sprzedaży właściwy jest każdorazowo Sąd właściwy dla siedziby Cogito Sp. z o.o.

 

REGULAMIN ZAKUPÓW DLA KLIENTÓW POSIADAJĄCYCH STATUS KONSUMENTA DOKONUJĄCYCH ZAKUPÓW  W COGITO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ zs. W ZABRZU PRZY KOPALNIANEJ 9D

za pośrednictwem sklepu internetowego działającego pod adresem www.cogitoeu.pl,

infolinii  +48327072000 i sklepów stacjonarnych

 

Sklep internetowy działający pod adresem www.cogitoeu.pl, oraz sklepy stacjonarne prowadzone są przez:

COGITO Sp. z o.o., wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla miasta Gliwice – X Wydział Gospodarczy, pod numerem KRS 0000313873, kapitał zakładowy w wysokości 3.000.000,00 zł opłaconym w całości, nr NIP 6452468331, nr Regon 240998343, z siedzibą przy ul. Kopalnianej 9D, 41 – 908 Zabrze


Niniejszy regulamin obowiązuje jedynie klientów posiadających status konsumenta w rozumieniu art. 22 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. kodeks cywilny.


§1

Przyjmowanie zamówień

 1.       Cogito Sp. z o.o. prowadzi sprzedaż towarów za pośrednictwem sklepu internetowego działającego pod adresem www.cogitoeu.pl.
 2.       Ilekroć w niniejszym regulaminie jest mowa o:
 3.      Kliencie należy przez to rozumieć konsumenta w rozumieniu art. 22 1 kc, tj. osobę fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową. W treści regulaminu oznaczenia Klient i Kupujący mając takie samo znaczenie.
 4.      Sprzedającym należy przez to rozumieć Cogito Sp. z o.o. zs. w Zabrzu przy ulicy Kopalnianej 9D. W treści regulaminu oznaczenia Sprzedający i Cogito Sp. z o.o. mają takie samo znaczenie.
 5.     Klient może składać zamówienia za pośrednictwem strony www.cogitoeu.pl
 6.     Sprzedający zastrzega sobie prawo telefonicznego lub mailowego potwierdzenia przyjęcia zamówienia, także co do ilości zakupionych produktów oraz ceny sprzedaży.
 7.       Składając zamówienie, Klient potwierdza, iż zapoznał się z niniejszym regulaminem oraz potwierdza, że wyraża zgodę na zawarcie umowy sprzedaży na warunkach w nim określonych i podlegającej prawu polskiemu.

 

§2

Ceny produktów

 1.       Towary oferowane do sprzedaży za pośrednictwem sklepu internetowego działającego pod adresem www.cogitoeu.pl zawierają informacji o cenach. Ceny produktów są cenami brutto.
 2.       Cena podana Klientowi jest wiążąca w chwili złożenia przez niego zamówienia i obowiązuje do czasu zakończenia transakcji.
 3.       Do każdego zrealizowanego zamówienia wystawiana jest faktura VAT.
 4.       Sprzedający zastrzega sobie prawo do zmiany cen produktów znajdujących się w ofercie, wprowadzania nowych produktów do oferty, jak również wycofywania produktów z oferty.

 

§3

Zapłata za produkty.

 1.       Na sklepcogito.pl są następujące formy płatności:

-           pobranie,

-           gotówka przy odbiorze.

-           przelew

-           przedpłata

 1.       Przy wyborze przez Klienta jako formy płatności przedpłaty jeżeli Klient nie ureguluje należności w terminie 3 dni roboczych od złożenia zamówienia i należna kwota nie zostanie uznana na rachunku bankowym Sprzedającego, Sprzedający dokona jego anulowania.
 2.       Wybór jako formy płatności pobrania oznacza, iż zapłata za towar dokonywana jest w chwili jego doręczenia. Cogito Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za brak odbioru zamówionego towaru powstały wskutek braku przez Klienta gotówki przy odbiorze towaru.

 

§4
Realizacja zamówienia

 1.      Sprzedający dokłada należytej staranności, aby realizacja zamówienia nastąpiła w ciągu 7 dni roboczych na towar dostępny w magazynie Cogito. W przypadku, gdy towar nie jest dostępny w magazynie, Klient otrzyma informację o terminie realizacji zamówienia.
 2.      Do czasu realizacji zamówienia nie wlicza się czasu dostawy, który zależy od wybranego sposobu dostawy.
 3.      Złożenie zamówienie pociąga za sobą obowiązek zapłaty, o czym Klient jest informowany przy składaniu zamówienia i jest równoznaczny z zawarciem umowy sprzedaży podlegającej prawu polskiemu.
 4.      Zamówienie zostanie zrealizowane jedynie wtedy, gdy pełnowartościowy produkt jest dostępny w magazynie, o czym Klient uzyskuje informację przed złożeniem zamówienia. Sprzedający zastrzega sobie prawo weryfikacji dokonanego zamówienia oraz jego anulowania w przypadkach uzasadniających wątpliwości co do możliwości realizacji zamówienia. Ponadto, Sprzedający zastrzega możliwość anulowania zamówienia złożonego przez Klientów zalegających z zapłatą za uprzednio dokonane zakupy, jak również w przypadku istnienia jakichkolwiek wątpliwości co do kondycji finansowej składającego zamówienie.
 5.      W przypadku gdy część zamówienia składającego się z kilku produktów nie jest aktualnie dostępna, Klient jest o tym informowany telefonicznie bądź mailowo i podejmuje decyzję o sposobie jego realizacji (częściowa realizacja, wydłużenie czasu oczekiwania, anulowanie całości zamówienia bądź wybór produktu zamiennego).
 6.      W przypadku braku odpowiedzi w ciągu 3 dni ze strony Klienta, Cogito Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do anulowania zamówienia.
 7.      W przypadku zamówień składających się z kilku produktów o różnej dostępności, a mających zostać dostarczonymi w jednej przesyłce, termin realizacji zamówienia będzie uzależniony od terminu skompletowania przez Sprzedającego ostatniego produktu, na które składa się dane zamówienie, chyba że Strony postanowią inaczej.
 8.      W przypadku nie odebrania paczki za pobraniem przez Klienta, Cogito zastrzega sobie prawo anulowania zamówienia bądź odmowę ponownego wysłania zamówienia za pobraniem. Warunkiem ponownej wysyłki paczki jest opłacenie przelewem przez Klienta wartości zamówionego produktu a także pokrycie kosztów przesyłki nie pobranej i ponownych kosztów przesyłki.
 9.      Cogito realizuje zamówienia zagraniczne jedynie po wcześniejszym dokonaniu przez Klienta przelewu. Nie ma możliwości realizacji zamówienia zagranicznego za pobraniem.
 10.   Cogito Sp. z o.o. zastrzega, iż Klient nie ma możliwości rezygnacji z zamówienia złożonego indywidualnie pod Klienta, w przypadku, gdy dotyczy ono zarówno oryginalnych jak i zamiennych części do maszyn producentów JCB, CATERPILLAR, VOLVO oraz innych producentów OEM.

 

 1.   W przypadku, gdy towar nie znajduje się w ofercie stałej Cogito i jest zamawiany dla Klienta, w przypadku zwrotu takiego towaru, Cogito zastrzega prawo do potrącenia opłaty manipulacyjnej w kwocie 30% wartości zamówionego towaru.

 

 

§5

Dostarczenie zamówienia.

 1.    Koszt przesyłki uzależniony jest od wartości zamówienia, formy płatności, ilości zamówionego produktu, sposobu dostawy oraz kraju docelowego. Klient uzyskuje informację o koszcie przesyłki przed złożeniem zamówienia.
 2.    Opłata związana z dostawą przesyłki jest wyszczególniona na fakturze.
 3.    Z chwilą wydania zamówionego towaru firmie kurierskiej, na Klienta przechodzą wszelkie ryzyka i niebezpieczeństwa związane z posiadaniem sprzedanego towaru, w szczególności ryzyko uszkodzenia, czy utraty rzeczy.
 4.    Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności jeżeli nie było możliwości dostawy zamówionego towaru w wyniku podania przez Klienta błędnych danych adresowych. 
 5.    Sprzedający dokonuje wysłania towaru do klienta za pośrednictwem firm kurierskich DHL, RABEN, THT. Klient posiada możliwość dodatkowego ubezpieczenia zamówionego towaru bezpośrednio w firmach kurierskich, na zasadach przez nie określonych. 
 6.    Klient ma prawo dokonać na własny koszt i odpowiedzialność wyboru innej firmy kurierskiej.

 

§6

Prawo odstąpienia od umowy

 1.    Klient będący konsumentem ma prawo odstąpienia od umowy sprzedaży produktów bez podania jakiejkolwiek przyczyny w terminie 14 dni od dnia, w którym wszedł on w posiadanie zakupionych produktów lub od dnia, w którym w posiadanie produktów weszła osoba trzecia, inna niż przewoźnik i upoważniona przez Klienta będącego konsumentem.
 2.    Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy Klient będący konsumentem musi poinformować Cogito o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia złożonego za pośrednictwem formularza dostępnego na stronie www.cogitoeu.pl w zakładce „REGULAMIN” przesłanego na adres: Cogito Sp. z o.o. ul. Kopalniana 9D, 41 – 807 Zabrze lub na adres mailowy sklep@cogitoeu.pl.
 3.    Aby zachować termin odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Klient będący konsumentem wysłał pismo informujące o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu czternastodniowego, o którym mowa w ust. 1.
 4.    W przypadku odstąpienia od umowy Cogito zwraca Klientowi będącemu konsumentem wszystkie otrzymane od niego płatności, w tym koszty dostarczenia produktów (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostarczenia produktu innego niż najtańszy sposób dostarczenia produktu oferowany przez Cogito) niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia poinformowania Cogito o wykonaniu przez Klienta będącego konsumentem prawa odstąpienia od umowy.
 5.    Zwrot płatności zostanie dokonany Klientowi będącemu konsumentem w taki sam sposób, w jaki płatność została zrealizowana przez Klienta, chyba, że Klient będący konsumentem wyraźnie zgodzi się na inną formę płatności. Klient będący konsumentem nie ponosi kosztów innej formy płatności.
 6.    Cogito zastrzega sobie prawo wstrzymania zwrotu płatności do czasu otrzymania produktów z powrotem lub do czasu otrzymania dowodu odesłania produktów, w zależności od tego, które z tych zdarzeń nastąpi wcześniej.
 7.     Cogito Sp. z o.o. rozpatruje tylko i wyłącznie zgłoszenia reklamacyjne dokonane za pośrednictwem protokołu reklamacyjnego/zwrotu dostępnego na stronie www.cogitoeu.pl w zakładce "REGULAMIN". Dokonując zgłoszenia reklamacyjnego, Klient zobowiązany jest dokładanie opisać przyczynę zgłoszenia, podać parametry sprzętu, w którym towar został zamontowany oraz dołączyć dowód usterki w postaci wydruku z urządzenia diagnostycznego bądź w przypadku usterek mechanicznych, krótkiego filmu wysłanego na adres mailowy swojego opiekuna bądź kontrola@cogitoeu.pl
 8.    Klient będący konsumentem ponosi wszystkie bezpośrednie koszty zwrotu produktów, w przypadku skorzystania z prawa odstąpienia od umowy.
 9.    Klient będący konsumentem odpowiada w całości jedynie za zmniejszenie wartości produktów wynikające z korzystania z nich w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia cech, charakteru i funkcjonowania produktów. Zwrot towaru powinien nastąpić w oryginalnym opakowaniu.

 

§ 7

Reklamacje

 1.    Cogito, na zasadach określonych w Ustawie - Kodeks cywilny (tekst jednolity: Dz. U. z 2014 r., poz. 121 z późn. zmian.), odpowiedzialność względem Klientów, jeśli sprzedane produkty są dotknięte wadą (zmniejszenie wartości, użyteczności produktu, brak właściwości, o których Klient był poinformowany na stronie internetowej Cogito, niekompletność, niezupełność produktu). W celu rozpatrzenia reklamacji należy odesłać produkt do Cogito wraz z dowodem zakupu oraz wypełnionym protokołem zwrotu/reklamacji ze wskazaniem czego reklamacja dotyczy i proponowanym rozwiązaniem.
 2.    Cogito ma prawo odmówić uwzględnienia reklamacji, jeżeli produkt został uszkodzony mechanicznie.
 3.    W przypadku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji Cogito zwróci Klientowi koszty przesyłki.
 4.    Reklamacje dotyczące uszkodzeń mechanicznych powstałych podczas transportu rozpatrywane będą tylko na podstawie protokołu reklamacyjnego spisanego w obecności doręczyciela.
 5.    Reklamacje składać należy na adres właściciela Cogito Sp. z o.o. ul. Kopalniana 9D, 41 – 807 Zabrze oraz na adres mailowy swojego opiekuna lub na adres sklep@cogitoeu.pl
 6.    Na zakupione towary, Cogito udziela sześciomiesięcznej gwarancji.
 7.    Termin rozpatrzenia zgłoszenia reklamacyjne przez Cogito Sp. z o.o. wynosi 14 dni. Termin ten może ulec przedłużeniu w przypadku, gdy zachodzi konieczność odesłania towaru bezpośrednio do jego producenta. W takim przypadku, Klient każdorazowo otrzymuje informacje o przewidywanym terminie rozpatrzenia takiego zgłoszenia

 

§ 8

Dane osobowe.

 1.    Dokonując zamówienia w Cogito Sp. z o.o., Klient wyraża zgodę na umieszczenie swoich danych osobowych w bazie danych Sprzedającego oraz na ich przetwarzanie oraz wykorzystanie dla celów realizacji umowy.
 2.    Podanie danych Klienta oraz zgoda na ich przetwarzanie są dobrowolne jednakże nie podanie tych danych uniemożliwia zrealizowanie zamówienia przez Cogito Sp. z o.o.
 3.    Administratorem danych osobowych jest prowadząca sklep Cogito Sp. z o.o.
 4.    Klient ponosi odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych danych osobowych.
 5.    Dane osobowe są chronione zgodnie obowiązującymi przepisami prawa, przy czym Klient ma prawo wglądu do swoich danych osobowych, ich poprawienia oraz żądania ich usunięcia.

 

§8

Produkty i znaki towarowe.

 1.             Cogito Sp. z o.o. dokłada wszelkich starań, aby prezentowane na stronie internetowej opisy produktów były zgodne ze stanem faktycznym. Jednakże, w razie jakichkolwiek wątpliwości prosimy przed złożeniem zamówienia o kontakt telefoniczny, bądź mailowy pod adresem …
 2.             Znajdujące się w wirtualnym katalogu internetowym nazwy produktów, zdjęcia, logo i znaki towarowe stanowią własność ich producentów lub twórców i podlegają ochronie prawnej. Cogito Sp. z o.o. prezentuje je wyłącznie w celach informacyjnych.
 3.             Zabronione jest wykorzystywanie nazw produktów, zdjęć, logo, znaków towarowych bez uprzedniej pisemnej zgody uprawnionego.

 

§9

Postanowienia końcowe.

 1.             Produkty prezentowane na wirtualnym katalogu internetowym nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.
 2.             W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, w szczególności Kodeksu Cywilnego oraz ustaw wskazanych w treści regulaminu.
 3.             Klient jest zobowiązany do zapoznania się z treścią niniejszego regulaminu i każdorazowo związany jest jego postanowieniami w chwili dokonywania zamówienia.
 4.             Cogito Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu. O każdej zmianie regulaminu Klienci zostaną powiadomieni na stronie internetowej z jednoczesnym określeniem daty wejścia w życie regulaminu.
 5.             Regulamin niniejszy stanowi integralną część umów sprzedaży zawieranych za pośrednictwem strony internetowej Cogito Sp. z o.o.
 6.             Umowa sprzedaży towaru zawierana jest między Klientem a Cogito Sp. z o.o., której zawarcie potwierdza faktura VAT.
 7.             Miejscem zawarcia umowy sprzedaży jest siedziba Cogito Sp. z o.o.
 8.             Do rozpoznania wszelkich sporów powstałych w związku z zawartymi umowami sprzedaży właściwy jest każdorazowo Sąd właściwy dla siedziby Cogito Sp. z o.o.

 

WZÓR POUCZENIA O ODSTĄPIENIU OD UMOWY

Prawo odstąpienia od umowy

Mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia w którym weszli Państwo w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie rzeczy.

Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas (Proszę wpisać Państwa nazwisko, pełny adres pocztowy oraz, o ile są dostępne, Państwa numer telefonu, numer faksu i adres e-mail) o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną).

Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe. „Mogą Państwo również wypełnić i przesłać formularz odstąpienia od umowy lub jakiekolwiek inne jednoznaczne oświadczenie drogą elektroniczną na naszej stronie internetowej. Jeżeli skorzystają Państwo z tej możliwości, prześlemy Państwu niezwłocznie potwierdzenie otrzymania informacji o odstąpieniu od umowy pocztą elektroniczną"

Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

Skutki odstąpienia od umowy

W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem.

"Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia nam dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.".

Jeżeli konsument otrzymał rzeczy w związku z umową:

- "Proszę odesłać lub przesłać nam rzecz niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeżeli odeślą Państwo rzecz przed upływem terminu 14 dni.";

Będą Państwo musieli ponieść bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.

 

 

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

 

 

 

miejscowość, data

 

 

Cogito Sp. z o.o.

ul. Kopalniana 9D

41 – 908 Zabrze

 

Oświadczenie o odstąpieniu od umowy

 

- Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy ……

Jednocześnie podaję / podajemy:

- Datę zawarcia umowy(*)/odbioru(*)

- Imię i nazwisko konsumenta(-ów)

- Adres konsumenta(-ów)

- Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

- Data